Tento kurz je přípravou ke složení profesní kvalifikační zkoušky Specialista marketingu. Studiem tohoto kurzu se naučíte definovat marketing a odlišit jej od prodeje a reklamy. Získáte znalosti o jednotlivých složkách marketingového mixu.  Na praktických příkladech dokážete aplikovat podnikatelské koncepce a budete schopni kriticky zhodnotit význam marketingu pro firmu a spotřebitele.  Naučíte se  odlišit diferencovaný a nediferencovaný marketing a pochopíte podstatu segmentace. Budete také schopni popsat a vyhodnotit vlivy působící na firmu a tyto znalosti aplikovat do SWOT analýzy.  Pochopíte význam marketingových informací, budete schopni popsat jednotlivé formy marketingového výzkumu a vytvořit jednoduchý dotazník.

Přeji Vám mnoho úspěchů ve studiu.

Marek Moudrý